Skip to main content

Prawo Karne

Obrona podejrzanego/oskarżonego przed prokuratorem, reprezentacja pokrzywdzonego na każdym etapie postępowania.

Kancelaria VOCA oferuje pełną opiekę w trakcie postępowania karnego:

  • Kancelaria świadczy pomoc prawną na następujących etapach i zakresach postępowania karnego:

1)         zatrzymanie tymczasowe aresztowanie;

2)         postępowanie przygotowawcze(śledztwo i dochodzenie)  obronaw sprawach karnych,  reprezentowanie pokrzywdzonego;

3)         postępowanie sądowe (wszystkich instancji),obronaw sprawach karnych,  reprezentowanie pokrzywdzonego / oskarżyciela posiłkowego;

4)         reprezentowaniew postępowaniu wykonawczym(odroczenie kary, przerwa w wykonaniu kary, przedterminowe zwolnienie);

5)         sporządzanie prywatnegosubsydiarnego aktu oskarżenia;

6)         sporządzaniezażaleniana postanowienia prokuratury (organów postępowania przygotowawczego), apelacjikasacjiw postępowaniu karnym.

 

·             Kancelaria posiada doświadczeniew obronie Klientów w sprawach karnych oraz karnych skarbowych i gospodarczych; reprezentujemy w sprawach: 

1)         dotyczących zorganizowanych grup przestępczych;

2)          gospodarczymi (przestępczość „białych kołnierzyków”, oszustwo kredytowe, pokrzywdzenie wierzycieli, przestępstwa związane z prawem upadłościowym, działanie na szkodę spółki itp.);

3)         przeciwko życiu i zdrowiu ( handel ludźmi, bójka i pobicie, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu człowieka, aborcja, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia itp.);

4)         określonymi w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (wytwarzanie, przemyt, wprowadzanie do obrotu, posiadanie środków odurzających);

5)         przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, paserstwo, oszustwo, oszustwo komputerowe itp.);

6)         komunikacyjnymi (wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego itp.);

7)         przeciwko rodzinie i opiece (przemoc domowa, znęcanie się fizyczne i psychiczne nad członkami rodziny, uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacji);

8)         przeciwko wolności (groźby karalne, szantaż, stalking itp.);

9)         przeciwko czci i nietykalności cielesnej (zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej itp.);

10)    przeciwko działalności instytucji państwowych (przekupstwo, płatna protekcja itp.);

11)    przeciwko ochronie informacji (bezprawne uzyskanie informacji, niszczenie bądźŸ uszkodzenie danych informatycznych, zakłócenia systemów komputerowych itp.);

12)    przeciwko wiarygodności dokumentów (fałszerstwo, poświadczenie nieprawdy itp.);

13)    związanymi z naruszeniem praw autorskich, znaków towarowych, wzorów użytkowych i patentów

14)    w sprawach wykroczeniowych, w tym wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, prowadzenie pojazdu bez uprawnień, niestosowanie się do ograniczenia prędkości etc.);

15)    w sprawach o wykroczenia przeciwko osobie (złośliwe niepokojenie, szczucie psem itp.).