Skip to main content

Prawo Cywilne

Pomoc dla klienta indywidualnego oraz biznesowego, kompleksowa obsługa spółek, odszkodowania oraz windykacja.

Oferta Kancelarii VOCA obejmuje w zakresie obsługi klienta indywidualnego:


 •  sprawy o zapłatę, w których klient zamierza wszcząć postępowanielub też jest stroną pozwaną w postępowaniu upominawczym, nakazowym, uproszczonym – w tym kompleksowe doradztwo, wezwania do zapłaty, polubowne czynności mediacyjne, reprezentacja przed sądami oraz urzędami;sporządzanie pism procesowych ( sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty ), postępowania zabezpieczające,  windykacja wierzytelności, opieka w postępowaniu egzekucyjnym na każdym etapie;
 • sprawy inne niż o zapłatę  pełna i fachowa pomoc klientowi w zakresach:  

1)     przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów kupna-sprzedaży rzeczy, nieruchomości oraz innych umów cywilnoprawnych w tym umowy o dzieło,  darowizny, o dożywocie, umowy pożyczki, kredytu, umowy zlecenia, umowy nienazwanej (pomożemy i wyczerpująco wytłumaczymy jaką formę prawną w danym indywidualnym przypadku wybrać zanim klient uda się do notariusza); przygotowywanie projektów umów przy współpracy z notariuszem; zagwarantowanie klientowi pełnej kontroli na każdym etapie zawieranej umowy; opiniowanie przedstawionych projektów umów pod kątem zgodności z prawem i zabezpieczenia interesów strony;

2)     prowadzenie postępowań dotyczących umów darowizny w szczególności w zakresie odwołania darowizny oraz rozwiązania umowy darowizny;

3)     ustanawianie prawnych form zabezpieczenia wierzytelności oraz umów;

4)     prowadzenie postępowań dotyczących ochrony prawa własności i posiadania rzeczy;

5)     prowadzenie postępowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów (w przypadku np. źle wykonanej usługi np. remontu domu, czy też innej usługi);

6)     prowadzenie postępowań dotyczących zasiedzenia rzeczy, nieruchomości, zniesienia współwłasności oraz służebności;

7)     prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych;

8)     naruszenie dóbr osobistych;

9)     skarga Pauliańska;

10) przewlekłość postępowań Sądowych.

 

 

 

 

 • sprawy o odszkodowanie, w tym odszkodowania osobowe, komunikacyjne, szkody majątkowe; zadośćuczynienie za krzywdy -  kładziemy przede wszystkim nacisk na określeniu przysługujących klientowi roszczeń i prowadzeniu negocjacji przedsądowych z ubezpieczycielem lub sprawcą szkody ( kradzieże, zalania i inne zdarzenia losowe, czyny niedozwolone) w tym także prowadzenie spraw w postępowaniu karnym jako często powiązanych z wyrządzeniem szkody;

 

 

Oferta Kancelarii VOCA obejmuje w zakresie obsługi klienta biznesowego:

 • kompleksowe doradztwo na etapie tworzenia spółki, powoływania i odwoływania organów spółki oraz przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów gospodarczych przy jednoczesnym maksymalnym zniwelowaniu potencjalnych ryzyk związanych z założeniem spółki ( przeprowadzenie optymalizacji podatkowej ); 
 • rejestracja (tworzenie) spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna);
 • łączenie, przekształcanie, przejmowanie i likwidacja spółek prawa handlowego;
 • pełnej opieki  prawnej przy czynnościach wewnętrznych dokonywanych przez organy spółek, w tym np. ustanawianie prokury, przygotowywanie projektów dokumentów prawnych i obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy; dokonywanie zmian w składzie osobowym organów (zarząd, rada nadzorcza) oraz wysokości kapitału zakładowego lub akcyjnego; umowy o pracę, umowy menedżerskie; kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy związane m.in. z nawiązaniem i wygaśnięciem stosunku pracy, pomoc prawna podczas ogólnie pojętego procesu restrukturyzacji zatrudnienia, obejmującego m.in. zmiany w strukturze organizacyjnej pracodawcy, zwolnienia grupowe oraz outsourcing; sporządzanie statutów, regulaminów;
 • kompleksowe doradztwo w stosunkach zewnętrznych spółki - sporządzanie opinii prawnych dotyczących wszelkich transakcji, których stroną jest spółka (w szczególności zawieranych umów z podmiotami trzecimi (umowy handlowej, najmu, dzierżawy, umów z zakresu zamówień publicznych);
 • przygotowywanie projektów umów przy współpracy z notariuszem oraz przy współudziale konsorcjum adwokatów - opiniowanie przedstawionych projektów umów pod kątem zgodności z prawem (np. z zakresu ochrony środowiska, prawa energetycznego, prawa budowlanego, prawa podatkowego itp.) i zabezpieczenia interesów spółki; aktualizacja wpisów w KRS;
 • wezwania do zapłaty, polubowne czynności mediacyjne, reprezentacja przed sądami oraz urzędami; sporządzanie wszelkich pism procesowych, postępowania zabezpieczające,  windykacja wierzytelności, prowadzenie postępowań egzekucyjnych na każdym etapie;
 • uzyskiwania zezwoleń i koncesji; ochrona danych osobowych.